Columnists of The Daily Star

Mahfuz-Anam

Mahfuz Anam

syed_badrul_ahsan

Syed Badrul Ahsan

syed_fattahul_alim

Syed Fattahul Alim

shah_hossain_imam

Shah Husain Imam

Syed Mansur Hashim

Syed Mansur Hashim

shahedul_anam_khan

Shahedul Anam Khan

Mohammad Badrul Ahsan

Mohammad Badrul Ahsan

chakladar_mahbubul_alam

Chakladar Mahbubul Alam

Milia Ali

Milia Ali

muhammad_nurul_huda

Muhammad Nurul Huda

Saleemul Huq

Saleemul Huq

md_asadullah_khan

Md. Asadullah Khan

Naveed Mahbub

Naveed Mahbub

Ashfaqur Rahman

Ashfaqur Rahman

Ihtisham-Kabir

Ihtisham Kabir

M.J. Akbar

M.J. Akbar

praful_bidwai

Praful Bidwai

kuldip_nayar

Kuldip Nayar